Target Pair Drug Name
H3 --- SERT 7-(3-(4-cyclopropylpiperazin-1-yl)propoxy)-4-(4-methoxyphenyl)-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline Drug Info
VEGFR2 --- TEK 7-Cyclopentyl-5-(3-phenoxy-phenyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ylamine Drug Info
EGFR3 --- HER2 (E)-2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethyl3-(4-isopropylphenyl)acrylate Drug Info
PI3K gamma --- PI3K delta 5,5-dimethyl-2-(3-(naphthalen-1-ylmethyl)morpholino)-5,6-dihydrobenzo[d]thiazol-7(4H)-one Drug Info
H3 --- SERT 4-(3,4-dichlorophenyl)-7-(3-(4-fluoropiperidin-1-yl)propoxy)-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline Drug Info
VEGFR2 --- TEK 4-methyl-3-(3-(2-(methylamino)pyrimidin-4-yl)pyridin-2-yloxy)-N-(2-(piperidin-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl)benzamide Drug Info
EGFR3 --- HER2 N-(3-chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenyl)-6-ethyl-5-methylpyrimidin-4-amine Drug Info
PI3K gamma --- PI3K delta 6,6-dimethyl-2-(6-(6-phenylpyridazin-3-ylamino)-2H-benzo[b][1,4]oxazin-4(3H)-yl)-6,7-dihydrothiazolo[5,4-c]pyridin-4(5H)-one Drug Info
H3 --- SERT 4-(3,4-dichlorophenyl)-2-methyl-7-(3-(piperidin-1-yl)propoxy)-1,2,3,4-tetrahydro-2,6-naphthyridine Drug Info
VEGFR2 --- TEK 19-methyl-3-(2-methylpropyl)-3,13,19,20-tetraazahexacyclo[14.7.0.0^{2,10}.0^{4,9}.0^{11,15}.0^{17,21}]tricosa-1(16),2(10),4,6,8,11(15),17,20-octaen-14-one Drug Info
EGFR3 --- HER2 2-(2-(3,5-Dichloro-2-hydroxybenzylidene)hydrazinyl)thiazol-4(5H)-one Drug Info
PI3K gamma --- PI3K delta 2-(6-(1-(2-aminoethyl)-1H-pyrazol-4-yl)-2H-benzo[b][1,4]oxazin-4(3H)-yl)-6,6-dimethyl-6,7-dihydrothiazolo[5,4-c]pyridin-4(5H)-one Drug Info
H3 --- SERT (6R,10bR)-9-(3-morpholinopropoxy)-6-(pyridin-3-yl)-1,2,3,5,6,10b-hexahydropyrrolo[2,1-a]isoquinoline Drug Info
VEGFR2 --- TEK 1-(2-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)-3-(3-(8-(pyridin-4-ylmethylamino)imidazo[1,2-a]pyrazin-6-yl)phenyl)urea Drug Info
EGFR3 --- HER2 4-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)anilino]-6-(3-acetamidophenoxy)pyrimidine Drug Info
PI3K gamma --- PI3K delta 1-(2,3-dichlorobenzyl)-2,3-dimethyl-7-morpholinoimidazo[1,2-a]pyrimidin-5(1H)-one Drug Info
HD6 --- HDAC4 N-benzyl-N-methyl-2-(2,2,2-trifluoroacetyl)thiazole-5-carboxamide Drug Info
VEGFR2 --- TEK SID124350139 Drug Info
EGFR3 --- HER2 N-(4-Chlorophenylsulfonyl)-2-(2-methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetamide Drug Info
PKCA --- NPKC delta 1-(piperazin-1-yl)-3-(pyridin-4-yl)-2,6-naphthyridine Drug Info
HDAC1 --- HD6 Ethyl 2-oxo-2-[4-(2-phenoxy-ethylcarbamoyl)-phenyl]-ethyl trithiocarbonate Drug Info
VEGFR2 --- VEGFR1 6-(4-Methoxy-phenyl)-3-pyridin-3-yl-pyrazolo[1,5-a]pyrimidine Drug Info
EGFR3 --- HER2 1-(5-Chloro-2-hydroxybenzyl)-1-(4-fluorobenzyl)-3-phenylurea Drug Info
PKCA --- NPKC delta 3-(1-(1-benzylpiperidin-4-yl)-1H-indol-3-yl)-4-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione Drug Info
HDAC1 --- HD6 N-hydroxy-3-(3-(1-(piperidin-4-ylmethyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)phenyl)acrylamide Drug Info
VEGFR2 --- VEGFR1 2-(pyridin-4-ylmethylamino)-N-(quinolin-3-yl)benzamide Drug Info
EGFR3 --- HER2 But-2-enedioic acid [4-(3-bromo-phenylamino)-quinazolin-6-yl]-amide (3-dimethylamino-propyl)-amide Drug Info
PKCA --- NPKC delta (3S,3aR,8R,8aS)-6-Dec-1-ynyl-3-hydroxymethyl-8-isopropyl-8-methyl-3,3a,8,8a-tetrahydro-2H-indeno[1,2-c]pyrrol-1-one Drug Info
HDAC1 --- HD6 methyl 4-((4-(3-(hydroxyamino)-3-oxoprop-1-enyl)benzylideneaminooxy)methyl)benzoate Drug Info
VEGFR2 --- VEGFR1 N-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-1-methyl-4-(pyridin-4-ylmethylamino)-1H-pyrazole-5-carboxamide Drug Info
EGFR3 --- HER2 N-[1-(3-Fluoro-benzyl)-1H-indazol-5-yl]-5-(methyl-hydrazonomethyl)-pyrimidine-4,6-diamine Drug Info
PPAR gamma --- 5LOX 2-(4-chloro-6-(4-chlorophenylamino)pyrimidin-2-ylthio)-2-(naphthalen-1-yl)acetic acid Drug Info
HDAC1 --- HD6 tert-butyl 4-(3-(2-(4-(3-(hydroxycarbamoyl)isoxazol-5-yl)phenylamino)-2-oxoethylcarbamoyl)isoxazol-5-yl)phenylcarbamate Drug Info
VEGFR2 --- VEGFR1 4-(2,4-Dichloro-benzoylsulfamoyl)-benzoic acid methyl ester Drug Info
EGFR3 --- HER2 N-[4-(3-Chloro-4-fluoro-phenylamino)-7-(3-morpholin-4-yl-propoxy)-pyrido[3,2-d]pyrimidin-6-yl]-acrylamide Drug Info
PPAR gamma --- PPAR delta 2-[3-[2-[2-(4-tert-Butylphenyl)-5-isopropyl-4-oxazolyl]ethyl]-1,2-benzisoxazol-6-yloxy]-2-methylpropionic acid Drug Info
HDAC1 --- HD6 N-hydroxy-3-(4-(5-(morpholinomethyl)isoxazol-3-yl)phenyl)acrylamide hydrochloride Drug Info
VEGFR2 --- VEGFR1 1-methyl-4-(pyridin-3-ylmethylamino)-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-imidazole-5-carboxamide Drug Info
EGFR3 --- HER2 4-amino-6-(1-benzyl-1H-indazol-5-ylamino)pyrimidine-5-carbaldehyde O-methyl oxime Drug Info
PPAR gamma --- PPAR delta (R)-7-(3-(2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy)propoxy)-2-ethylchroman-2-carboxylic acid Drug Info
HDAC1 --- HDAC2 N-Hydroxy-4-(3-(3-methoxy-4-(thiophene-2-ylmethoxy)phenyl)-propanamido)benzamide Drug Info
VEGFR2 --- VEGFR1 6-(4-(2-(piperidin-1-yl)ethoxy)phenyl)-3-(thiophen-3-yl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine Drug Info
Erbeta --- ER 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxy-phenyl)-3-phenyl-inden-1-one Drug Info
PPAR gamma --- PPAR delta 2-(3-((benzo[d]oxazol-2-yl(3-(3,4-dimethylphenoxy)propyl)amino)methyl)phenoxy)butanoic acid Drug Info
HDAC1 --- HDAC2 Mocetinostat Drug Info
VEGFR2 --- VEGFR1 2-((5H-imidazo[4,5-c]pyridin-5-yl)methyl)-N-(4-isopropylphenyl)benzamide Drug Info
Erbeta --- ER IDOXIFENE Drug Info
PPAR gamma --- PPAR delta CHEMBL1643199 Drug Info
HDAC1 --- HDAC2 (S)-N-(1-(5-(2-methoxyquinolin-3-yl)-1H-imidazol-2-yl)-7-oxooctyl)-1-methylazetidine-3-carboxamide Drug Info
VEGFR2 --- VEGFR1 (4-Chloro-phenyl)-(7-methyl-4-pyridin-4-ylmethyl-phthalazin-1-yl)-amine Drug Info

If You Find Any Error in Data or Bug in Web Service, Please Kindly Report It to Dr. Zhou and Dr. Zhang.