Target Pair Drug Name
Erbeta --- ER 6-(3-Chloro-4-hydroxy-phenyl)-naphthalen-2-ol Drug Info
JNK1 --- JNK3 4-(3-fluoro-5-morpholinophenyl)-N-(4-(3-morpholino-1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenyl)pyrimidin-2-amine Drug Info
PR --- mRNA of AR 9-Chloro-2,2,4-trimethyl-5-phenyl-2,5-dihydro-1H-6-oxa-1-aza-chrysene Drug Info
Erbeta --- ER 10-ethyl-3-hydroxy-8-methoxy-4-methyl-6H-benzo[c]chromen-6-one Drug Info
MEP --- Cathepsin B Bis(3-bromophenyl)(4-hydroxy)thiosemicarbazone Drug Info
PR --- mRNA of AR N-(1-Ethoxy-6-phenyl-6H-benzo[c]chromen-8-yl)-methanesulfonamide Drug Info
Erbeta --- ER CHEMBL242818 Drug Info
MEP --- Cathepsin B 6-(3-(furan-2-yl)benzylamino)-9-(3-hydroxypropyl)-9H-purine-2-carbonitrile Drug Info
PR --- mRNA of AR 5-Allyl-2,2,4-trimethyl-10-vinyl-2,5-dihydro-1H-6-oxa-1-aza-chrysene Drug Info
Erbeta --- ER (E)-2-chloro-3,4'-dihydroxybiphenyl-4-carbaldehyde oxime Drug Info
MEP --- Cathepsin B (S)-3-Methyl-2-(3-naphthalen-1-yl-ureido)-pentanoic acid [(R)-1-formyl-2-(1H-indol-3-yl)-ethyl]-amide Drug Info
PR --- mRNA of AR Methyl 2-Butyl-4-(2-chlorophenyl)-5-cyano-1,4-dihydro-6-methylpyridine-3-carboxylate Drug Info
Erbeta --- ER 1-[4-(2-Azepan-1-yl-ethoxy)-phenyl]-1-methyl-2-phenyl-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-6-ol Drug Info
MEP --- Cathepsin B {(S)-1-[(R)-1-Formyl-2-(1H-indol-3-yl)-ethylcarbamoyl]-2-methyl-butyl}-carbamic acid tert-butyl ester Drug Info
PR --- mRNA of AR (+/-)-1,2,3,6-tetrahydro-2-methyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-9-(trifluoromethyl)-7H-[1,4]oxazino[3,2-g]quinolin-7-one Drug Info
Erbeta --- ER 11-((7R,13S,17S)-3,17-Dihydroxy-13-methyl-7,8,9,11,12,13,14,15,16,17-decahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-7-ylsulfanyl)-undecanoic acid butyl-methyl-amide Drug Info
MEP --- Cathepsin B (4-Chloro-2-trifluoromethyl-phenyl)-carbamic acid 1-[(3-dimethylcarbamoylallylcarbamoyl)-methyl]-(3R)-2-oxo-5-phenyl-2,3-dihydro-1H-benzo[e][1,4]diazepin-3-ylmethyl ester Drug Info
PR --- mRNA of AR 1,6,8,8-Tetramethyl-4-trifluoromethyl-8,9-dihydro-1H-pyrido[3,2-g]quinolin-2-one Drug Info
Erbeta --- ER (2S,3R)-2-{4-[(1R,5S)-2-(2-Aza-bicyclo[3.1.0]hex-2-yl)-ethoxy]-phenyl}-3-(4-hydroxy-phenyl)-2,3-dihydro-benzo[1,4]oxathiin-6-ol Drug Info
Met --- VEGFR N-(3-fluoro-4-(2-(thiophen-2-yl)thieno[3,2-b]pyridin-7-yloxy)phenylcarbamothioyl)-2-phenylacetamide Drug Info
PR --- mRNA of AR rac, syn-5-(cyclohex-2-en-1-yl)-7,9-difluoro-2,2,4-trimethyl 2,5-dihydro-(1H)6-oxa-1-azachrysen Drug Info
Erbeta --- ER (1S,12R,15S)-15-ethyl-5-hydroxy-10-methyltetracyclo[10.3.1.0^{1,9}.0^{3,8}]hexadeca-3,5,7,9-tetraen-11-one Drug Info
Met --- VEGFR 7-(6,7-dimethoxyquinolin-4-yloxy)-N-isopropyl-2H-benzo[b][1,4]oxazine-4(3H)-carboxamide Drug Info
PR --- mRNA of AR 4-(2,3-dihydrobenzofuran-7-yl)-2-hydroxy-4-methyl-N-(4-methyl-1-oxo-1H-benzo[d][1,2]oxazin-6-yl)-2-(trifluoromethyl)pentanamide Drug Info
Erbeta --- ER (2S,3R)-2-(4-[1,4]Diazepan-1-yl-phenyl)-3-(4-hydroxy-phenyl)-2,3-dihydro-benzo[1,4]oxathiin-6-ol Drug Info
Met --- VEGFR 6-(7-(2-fluoro-4-(1-phenyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxamido)phenoxy)thieno[3,2-b]pyridin-2-yl)-N-(2-methoxyethyl)nicotinamide Drug Info
Renin --- Cathepsin D 2-[2-(Morpholine-4-sulfonylamino)-3-phenyl-propionylamino]-pent-4-enoic acid ((1S,2R,3S)-1-cyclohexylmethyl-2,3-dihydroxy-5-methyl-hexyl)-amide Drug Info
Erbeta --- ER 4-{6-Hydroxy-3-[4-(2-piperidin-1-yl-ethoxy)-benzoyl]-benzo[b]thiophen-2-yl}-N-methyl-benzamide Drug Info
MMP1 --- MMP3 (R)-N*4*-Hydroxy-N*1*-[(S)-1-(2-methoxy-ethyl)-2-oxo-azepan-3-yl]-2-octyl-succinamide Drug Info
S5AR --- SRD5A2 (4aR,6aS)-4a,6a-Dimethyl-2-oxo-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-1H-indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxylic acid (3-amino-phenyl)-amide Drug Info
Erbeta --- ER (6-Hydroxy-2-pyridin-4-yl-benzo[b]thiophen-3-yl)-[4-(2-piperidin-1-yl-ethoxy)-phenyl]-methanone Drug Info
MMP1 --- MMP3 [(S)-3-((R)-2-Hydroxycarbamoylmethyl-heptanoylamino)-2-oxo-azepan-1-yl]-acetic acid methyl ester Drug Info
S5AR --- SRD5A2 (1S,3aS,3bS,9aR,9bS,11aS)-N-(2,5-di-tert-butylphenyl)-9a,11a-dimethyl-7-oxo-2,3,3a,3b,4,5,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-1H-cyclopenta[i]phenanthridine-1-carboxamide Drug Info
Erbeta --- ER 2-(4-hydroxyphenyl)-7-(thiazol-2-yl)benzo[d]oxazol-5-ol Drug Info
MMP1 --- MMP3 (2R)-2-[benzyl(dimethylphosphoryl)amino]-N-hydroxy-4-methylpentanamide Drug Info
S5AR --- SRD5A2 17-Diisopropylcarbamoyl-4-fluoro-13-methyl-7,8,9,11,12,13,14,15,16,17-decahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3-carboxylic acid Drug Info
Erbeta --- ER 6-hydroxy-3-{4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]phenoxy}-2-[4-(2-chloroacetamide)phenyl] benzo[b] thiophene Drug Info
MMP1 --- MMP9 2-((2S,5R)-2-(4-nitrobenzyl)-5-(mercaptomethyl)-3,6-dioxopiperazin-1-yl)-N-tert-butyl-2-(4-phenoxyphenyl)acetamide Drug Info
S5AR --- SRD5A2 4-Methyl-3-oxo-2,3,5,6-tetrahydro-1H-pyrido[1,2-a]quinoline-8-carboxylic acid 4-trifluoromethyl-phenyl ester Drug Info
Erbeta --- ER 2,2,2-Trifluoro-1-(6-hydroxy-1-thiophen-2-yl-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-2-yl)-ethanone Drug Info
MMP13 --- MMP1 4-{(R)-Carboxy-[5-(4'-hydroxyphenyl)-thiophene-2-sulfonylamino]-methyl}-piperidine-1-carboxylic Acid iso-Propyl Ester Drug Info
S5AR --- SRD5A2 (4aR,6aS)-4a,6a-Dimethyl-2-oxo-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-1H-indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxylic acid (2-hydroxy-phenyl)-amide Drug Info
Erbeta --- ER 3-Fluoro-4'-hydroxy-1,1'-biphenyl-4-carbaldehyde oxime Drug Info
MMP13 --- MMP1 2-Mercapto-4-(4-methoxy-benzenesulfonyl)-butyric acid methyl ester Drug Info
S5AR --- SRD5A2 (4aR,10bR)-8-((E)-2-Isoquinolin-4-yl-vinyl)-4,10b-dimethyl-1,4,4a,5,6,10b-hexahydro-2H-benzo[f]quinolin-3-one Drug Info
Erbeta --- ER 3'-Amino-[1,1';2',1'']terphenyl-4'-carbaldehyde oxime Drug Info
MMP13 --- MMP1 [2-((S)-2,2-Dimethyl-1-methylcarbamoyl-propylcarbamoyl)-4-phenyl-butyl]-[4-(3-methoxy-benzyl)-benzyl]-phosphinic acid Drug Info
S5AR --- SRD5A2 (3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-17-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol Drug Info
Erbeta --- ER 6-(4-(methylsulfonyl)phenyl)-5-(4-(2-(piperidin-1-yl)ethoxy)phenoxy)naphthalen-2-ol Drug Info
MMP13 --- MMP1 (2S,3R)-3-Hydroxycarbamoyl-2-methyl-4-[4-(2-methyl-benzyloxy)-benzenesulfonyl]-piperazine-1-carboxylic acid methyl ester Drug Info

If You Find Any Error in Data or Bug in Web Service, Please Kindly Report It to Dr. Zhou and Dr. Zhang.